Wave Riders Technical Course Online

Wave Riders Technical Course Online
เรียน Technical Course online สามาร click ที่ ภาพเลย

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557

เห็นโอกาสในช่องว่าง กันไหม ( Opportunity in Gap )

     การที่ราคาแท่งก่อนหน้า หรือวันก่อนหน้าปิดไปแล้ว ราคาแท่งถัดมาหรือวันถัดมา เปิดกระโดดขึ้นหรือลง ข้ามราคาไปช่วงหนึ่ง และราคาวิ่งต่อไปในทิศทางเดิม โดยไม่มีการถอยมาปิดช่องว่างนั้น เกิดเป็นภาพ Gap ขึ้นมาในกราฟ  อะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของราคาอย่างนั้นขึ้นมา

      ข่าว (News) หรือข้อมูลใหม่ (New Information) ที่เกี่ยวข้อง หรือกระทบถึงปัจจัยพื้นฐานของกิจการ หรือส่งผลกระทบถึงความคาดหวังของนักลงทุนให้เกิดมุมมองต่อราคาหุ้น ที่เปลี่ยนแปลงไปจากราคาเดิมโดยสิ้นเชิง ทำให้เมื่อตลาดเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง ราคาเริ่มต้นซื้อขายกันแตกต่างกันไปราวฟ้ากับดิน ถ้าเป็นข่าวดีทำให้นักลงทุนเชื่อว่า ราคาเดิมที่ปิดตลาดไปนั้น มันต่ำเกินไป เมื่อเปิดตลาดอีกครั้ง ราคาก็จะกระโดดขึ้นไป เป็น Gap Up แล้ว วิ่งขึ้นต่อไปจนจบวัน ถ้าเป็นข่าวร้าย ทำให้นักลงทุนคิดว่าราคาเดิมที่เป็นอยู่ มันสูงเกินไป เมื่อเปิดตลาดอีกครั้งราคาก็จะกระโดดลง เป็น Gap Down และราคาวิ่งลงไปต่อจนจบวัน        การเกิด Gap สามารถพบเห็นได้บ่อยๆ ในกราฟรายวัน (Daily Chart) ราคาปิดไปที่ราคาหนึ่ง แล้ววันรุ่งขึ้น เปิดกระโดดขึ้นหรือลงไปที่อีกราคาหนึ่ง หรือกราฟรายสัปดาห์ (Weekly Chart) ราคาวันศุกร์ปิดไปที่ราคาหนึ่ง แล้ววันจันทร์เปิดตลาดแล้วกระโดดขึ้นหรือลง ไปที่ราคาที่ต่างออกไปเลย หรืออาจจะเกิดในช่วงที่มีวันหยุดยาวหลายๆ วันก็ได้ เพราะในประเทศตลาดปิด แต่ต่างประเทศไม่ได้ปิดด้วย พวกนี้ก็จะเกิดกับกลุ่มที่อ้างอิงกับตลาดต่างประเทศ

       การวิเคราะห์ทางเทคนิค เรื่องของ Gap Analysis มีการแยกประเภทของ Gap ไว้เป็น 4 ประเภท คือ

          1. Common Gap หรือ Area Gap
          2. Breakaway Gap
          3. Continuation Gap หรือ Runaway Gap
          4. Exhaustion Gap